ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း (၂)နှစ်သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်း