ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်-ပို့ဆောင်ရေး-နှင့်-ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 • ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိသည့်အချိန်တွင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရေကြောင်းနှင့် မြို့ပြလေကြောင်းဝန်ကြီးဌာန နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခု ခွဲ၍ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် အထက်ပါ ဝန်ကြီးဌာန နှစ်ခုကို ပေါင်းစည်း၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းကာ ဌာနများကိုလည်း တိုးချဲ့၍ အောက်ပါဌာနများဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

(က) မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

( ခ) ပြည်တွင်းလေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

( ဂ) ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

(ဃ) ရေကြောင်းဌာန

( င) ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း အုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့

( စ) မြို့ပြလေကြောင်းဌာန

(ဆ) မိုးလေဝသဌာန

( ဇ) စာတိုက်နှင့်ကြေးနန်းဌာန

( ဈ) မြန်မာနိုင်ငံ ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း

(ည) ကုန်းလမ်းနှင့် ပြည်တွင်းရေကြောင်း အာဏာပိုင်အဖွဲ့

 • ထိုမှတဖန် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ကော်ပိုရေးရှင်း အမည်များဖြင့် ပြောင်းလဲ၍လည်းကောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနကိုလည်း ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ဟူ၍လည်းကောင်း ပြင်ဆင်၍ လုပ်ငန်း ဌာနပေါင်း (၁၇)ခု ဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ၁၉၇၂ခုနှစ် မတ်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင် ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း ကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ 

 

ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံကျောင်း

 

 • ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၄/၉၂)၏ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန  ဟူ၍ဝန်ကြီးဌာန (၃)ခု အဖြစ် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၄)ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့စည်း(၅)ခု၊ ကျောင်း(၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းဌာန(၁၀)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
 

ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

၎င်းတို့မှာ-

(က) ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

( ခ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဂ) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

(ဃ) ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

( င) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

( စ) ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

(ဆ) မြန်မာ့လေကြောင်း

( ဇ) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

(ဈ) မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း

(ည) ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံ တို့ဖြစ်ပါသည်။

 • ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၂)ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့စည်း(၂)ခု၊ ကျောင်း(၁) ကျောင်း၊ စုစုပေါင်းဌာန(၅)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ 
 

ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန 

 

၎င်းတို့မှာ-

(က) ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

( ခ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဂ) မြန်မာ့မီးရထား

(ဃ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး

( င) ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

 • ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်က ဦးစီးဌာန(၂)ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့စည်း(၁)ခု၊ စုစုပေါင်းဌာန(၃)ခု ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ​

၁၉၉၂ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၃)ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာန ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်-

(က) မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ခ)  ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

( ဂ)  ​မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း တို့ဖြစ်ပါသည်။

 • ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၃၀/၉၉)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန အား ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၂၀)ရက်နေ့မှစ၍ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန မှ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန သို့ လွှဲပြောင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 

မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

 • ၂၀၀၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အစိုးရအဖွဲ့ အစည်း အဝေးအမှတ်စဉ် (၆/၂၀၀၂)၏ သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရ သြဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရေကြောင်းပညာ တက္ကသိုလ် ကို စတင်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်၍ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန တွင် တိုးချဲ့ ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

 

 • ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၀၉) ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရေကြောင်းပညာသိပ္ပံ မှ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် အဆင့်သို့ အဆင်မြှင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

 • ​၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့တွင် မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း အား နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီရုံး၏ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ (၁၆)ရက် နေ့စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၄၁၅/ ၃- ၂/ နယက လမ်းညွှန်ချက်အရ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် စီးပွားရေး ဦးပိုင် လီမိတက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါသည်။
 

 မြန်မာ့ကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်း

 

 • ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၉)ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၃/၂၀၁၂)ဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီးဌာန အား ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အမည်ကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန

 

 •  ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ်(၁၉/၂၀၁၅)မှ သဘောတူညီချက်အရ မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်းနည်းဥပဒေအား ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏  ၁၁-၁၂-၂၀၁၅ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၂၃၁/၂၀၁၅)ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြီး ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ ၄-၅-၂၀၁၅ရက်နေ့စွဲပါ   အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၇၀/၂၀၁၅)ဖြင့် မြန်မာ့လေကြောင်း ပိုင်ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း (မြန်မာအမျိုးသား လေကြောင်း ကုမ္မဏီလီမိတက်) သို့ လွှဲပြောင်း ဆက်ခံခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
 

မြန်မာ့လေကြောင်း

 

မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

 

 • ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၅-၁-၂၀၁၅) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ (၅၉/၂၀၁၅)အရ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန အား ဖျက်သိမ်း၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ (၁၇-၉-၂၀၁၄) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁၂၂၀/ ၂၅၂- အတွင်းဝန်/ အဖရ (၂၀၁၄)အရ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးအဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ(၁)ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန

 

 • ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊  ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် ( ၂ / ၂၀၁၅ ) အရ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အား ဖျက်သိမ်း၍၊ (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ဝန်ထမ်း (၁၃၀) ဦးအား အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ရုံးသို့ သွတ်သွင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျန်ဝန်ထမ်းများကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန သို့ သွတ်သွင်း ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

 

 • ​၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် ( ၂ /၂၀၁၅ ) အရ ဆက်သွယ်ရေး နှင့် အချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး ၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၉/၂၀၁၅) ဖြင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန ကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့ မှ စတင်၍ တည်ထောင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး အမှတ်စဉ် (၂/၂၀၁၅)အရ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့တွင် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန  ကို အောက်ဖေါ်ပြပါ ဌာနအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြောင်းလဲပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်-

(က)  ​ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန

( ခ)  သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန

( ဂ)  မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း

(ဃ) မြန်မာ့ စာတိုက် လုပ်ငန်း

 • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၃၀-၃-၂၀၁၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်အမှတ် (၃/၂၀၁၆) ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ ဝန်ကြီးဌာန တို့အား ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အဖြစ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနအမည်ကို ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

 

 

ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

 

 • ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၂/၂၀၂၀)၏ သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၃၀-၇-၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ပဆ-၁/ဝထ (ဖွဲ့စည်းပုံ)/၂၀၂၀(၂၅၀)၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇၅/၂၀၂၀) အရ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန ကို ၁-၈-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ အသစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
 • ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အောက်ပါဦးစီးဌာန (၈)ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း (၈)ခုနှင့် ကျောင်း(၃)ကျောင်း၊ စုစုပေါင်း ဌာန/အဖွဲ့အစည်း/ကျောင်း (၁၉)ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

(က) ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊

(ခ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

(ဂ) ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

(ဃ) လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

(င) ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

(စ) ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊

(ဆ) မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊

(ဇ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊

(ဈ) မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊

(ည) မြန်မာ့မီးရထား၊

(ဋ) ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး၊

(ဌ) ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊

(ဍ) မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း၊

(ဎ) မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း၊

(ဏ) မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၊

(တ) မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၊

(ထ) မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်၊

(ဒ) မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်၊

(ဓ) ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း၊

 • ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၆) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့အစည်း အမှတ်စဉ် (၈/၂၀၂၃) အရ ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဌာနအား ဖျက်သိမ်း၍ (၁.၄.၂၀၂၄) မှစ၍ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အောင်ပါဦးစီးဌာန (၈) ခု၊ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း (၇) ခုနှင့် ကျောင်း(၃)ကျောင်း၊ စုစုပေါင်း ဌာန/အဖွဲ့အစည်း/ကျောင်း (၁၈) ခုဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

( ဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၏ Logo နှင့် အမည်များကို သက်ဆိုင်ရာ Website များ၏ Link များဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရှိပါသည်။)

 

dotp

(က) ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန

 

 

( ခ )  ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

 

( ဂ )  ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

 

​(  )  လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

( င ) ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

 

( စ)  ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

 

 

( ဆ )  မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

 

motc_logo

 

(ဇ) သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန

 

 

( )  မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်

 

 

( ည )  မြန်မာ့မီးရထား

 

 

(   )  ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး

 

 

( )  မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်း

 

 

( )  မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်း

 

 

(  )  မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း

 

 

( )  မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း

 

 

( )  မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပညာတက္ကသိုလ်

 

 

( )  မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်

 

 

( ) ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကျောင်း