ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

ပို့ဆောင်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၃၀ ) ရက်

၂၉.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၉ ) ရက်

၂၈.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၈ ) ရက်

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ (Open Tender)ခေါ်ယူခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၈ ) ရက်

၂၄.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ နိုဝင်ဘာလ ၊ ( ၂၂ ) ရက်

၂၁.၁၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ