မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် မှ Workshop Skill Training သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

သင်တန်းတက်ရောက်လိုသူများသည် DMA မှ ထုတ်ပေးသောသင်တန်းတက်ရောက်ခွင့် လက်မှတ်ဖြင့် လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။

(က)   လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ။

(ခ)     ပညာအရည်အချင်းအောင်လက်မှတ်မိတ္တူ၊

(ဂ)     Eye Test မိတ္တူ။

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

ရန်ကုန်မြို့၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဆင်မလိုက်၊ တက္ကသိုလ်စာတိုက်၊ ကမာရွတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်သို့ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရန်ကုန်မြို့၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ဆင်မလိုက်၊ တက္ကသိုလ်စာတိုက်၊ ကမာရွတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်။

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တည်နေရာများ

ရန်ကုန်မြို့။

Website လိပ်စာ

www.mmmc.edu.mm