ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ သမိုင်းကြောင်း

Dotp

 

  • ၁၉၇၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေး စနစ်တစ်ရပ်ကို ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ထိုဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်တွင် ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအမည်ဖြင့် ဌာနတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ် ၁ ရက် နေ့တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဗဟိုပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ စစ်ဆေးရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၊ လေ့ကျင့် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းအင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကို ပူးပေါင်း၍ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနဟု ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်း ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက် နေ့တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကို ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီးဌာနဟူ၍ ဝန်ကြီးဌာန (၃) ခု အဖြစ် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာတွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနသည် ပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အောက်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
  • ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးစီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာနကို ဦးစီးဌာန (၂) ခု အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေ့စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၅/၉၂(၂၁) နဝတ အရ ဦးစီးဌာနတစ်ခုမှာ ပို့ဆောင်ရေးဦးစီးဌာန အမည်ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင်လည်းကောင်း ဦးစီးဌာနတစ်ခုမှာ ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး ဌာန အောက်တွင်လည်းကောင်း အသီးသီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၉.၁.၂၀၁၅) ရက် နေ့စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၁/၄၂-ပစန/၂၀၁၅(၁၃၅) အရ “ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန” အား ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ “လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်ညှိနှိုင်းမှုဌာန” အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ ပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံမှ အချို့ကို ဝန်ကြီးရုံးအသစ်တွင် သွတ်သွင်း၍လည်းကောင်း၊ ကျန်အင်အားကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင် ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင်ပေါင်းစပ်၍လည်းကောင်း (၁.၄.၂၀၁၅) ရက်နေ့မှစတင်၍ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
  • ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၏ (၃၀.၇.၂၀၂၀) ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၇၅/၂၀၂၀) ဖြင့် ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဖွဲ့စည်းပုံတွင် “ပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းဦးစီးဌာန” ဌာနအသစ်ကို (၁.၈.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ ထည့်သွင်းဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။