ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာအရာရှိ အဆင့်(၃) BMES (300) or (600) hours Course သင်တန်း တက်ရောက်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

လျှောက်ထားသူသည် OEW Workshop Skills လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်ထားသူဖြစ်ရမည်။ BMES(300) hours Course အတွက် BE ဘွဲ့ရရှိသူဖြစ်ရမည်။

ဝန်ဆောင်ခ

မရှိပါ။

လိုအပ်သော စာရွက် စာတမ်းများ

(က) Workshop Skills Certificate မိတ္တူ

(ခ ) CDC မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

(ဂ ) ဘွဲ့ လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

လျှောက်ထားရန် အဆင့်များ

အခြေခံလိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံပါက ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ စာမေးပွဲဌာနစိတ်တွင် လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ လျှောက်ထားပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပြည့်စုံပါက ကျောင်းတက်ခွင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရေကြောင်းအင်ဂျင်နီယာဌာနခွဲ၊ ဒေါပုံသင်္ဘောကျင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

Website လိပ်စာ

မရှိပါ