တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂ - ၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက် အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCS-၂၄/၂၀၂၂) အရ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းရပ်အတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူ စာရင်း  အား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

  စဉ်                             လုပ်ငန်းအမည်     ရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီအမည်
Lot.1 Public Key Infrastructure (PKI) System ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း (Turnkey) Naung Yoe Technologies Co., Ltd