တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့် e-Government လုပ်ငန်းရပ်များအတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူများစာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဉ် လုပ်ငန်းအမည် ရွေးချယ်ခံရသည့်ကုမ္ပဏီအမည်
ITCS-၁၂/၂၀၂၂ Myanmar e-Governance Master Plan ရေးဆွဲခြင်း စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း Kirasoft Ltd.
ITCS-
၂၆/၂၀၂၂
Security Device (A10 Network DDOS Detection & Mitigation System) အတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်း လုပ်ငန်း Creative Exploration Ltd.

ITCS-

၂၇ /၂၀၂၂

Palo Alto Firewall (PA-5020) များအတွက် License စရိတ်) ပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း Creative Exploration Ltd.
ITCS-
၂၈/၂၀၂၂
Security Device (Vulnerability Scanner) အတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း Creative Exploration Ltd.
ITCS-
၃၀/၂၀၂၂
Operation and Management Services for Myanmar National Portal Secure Link Co., Ltd