ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား တင်ဒါပိတ်ရက် ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်း

    မြန်မာ့မီးရထားမှ ခေါ်ယူခဲ့သော အောက်ဖော်ပြပါ တင်ဒါအား မူလတင်ဒါပိတ်ရက် (၂၂..၂၀၂၁) ရက်အစား (၂၆..၂၀၂၁) ရက်နေ့သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပါသည် -

စဉ် တင်အမှတ် ပစ္စည်းအမည်
၁၈၆/မမ/CME RC Circular Post 10 Meter အပါအဝင် လှျပ်စစ်ပစ္စည်း (၂၇)မျိုး ဝယ်ယူရန်

တင်ဒါပိတ်မည့် နေ့/အချိန် - (၂၆.၇.၂၀၂၁)     (၁၄:၃၀)နာရီ
                     ထောက်ပံ့ဌာန၊ မြန်မာ့မီးရထား၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ၅၁ လမ်းထိပ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊  
                     ရန်ကုန်မြို့၊    ဖုန်း    294352, 291994, 291985