ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁.၂၀၁၈)

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်း (၃၁.၁.၂၀၁၈)

Published: Feb 16 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

အမျိုးအစားအလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မော်တော်ယာဉ်စာရင်း

၃၁.၁.၂၀၁၈

စဉ် ရုံးအမည် လူစီး ခရီးသည်
တင်
ကုန်တင်
(ဝန်ပေါ့)
ကုန်တင်
(ဝန်လေး)
အခြား နှစ်ဘီး သုံးဘီး ထရော်
လာဂျီ
စက် ယန္တရား ​နောက်တွဲ
ရုံးချုပ် ၁၃၀၃ ၁၇   ၅၀        
​နေပြည်တော် ၁၆၇၀၁ ၁၅၅၁ ၂၉၈၈ ၁၀၇၀ ၃၆၄၃ ၁၄၉၅၅၆ ၁၉၇ ၄၇၇ ၂၀၅ ၁၁၆
ကချင် ပြည်နယ် ၃၂၆၂ ၁၂၇ ၄၇၇ ၂၂၆၇ ၂၈၃ ၁၀၂၁၅၉ ၄၈၁၂ ၁၈၁၆ ၃၀
ကယား ပြည်နယ် ၉၃၈ ၁၁၆ ၉၆၀ ၃၀၂ ၁၃၂ ၇၈၀၇၈ ၄၉၅ ၂၇၀ ၃၆ ၅၇
ကရင် ပြည်နယ် ၄၀၈၂ ၁၀၄ ၁၁၇၃ ၆၈၆ ၄၉၁ ၁၀၁၅၄၂ ၉၅၇ ၆၀၁ ၈၇
ချင်း ပြည်နယ် ၄၁၀ ၄၅ ၆၁ ၂၀၈ ၂၈ ၁၂၃၁၇ ၅၃ ၁၃ - -
စစ်ကိုင်း တိုင်း ၇၃၉၇ ၁၂၈၈ ၆၅၂၁ ၄၆၉၄ ၁၇၀၆ ၅၆၇၂၁၅ ၆၆၉၄ ၁၃၈၅ ၁၁၂ ၅၈
တနင်္သာရီ တိုင်း ၃၆၂၆ ၄၀၀ ၂၂၈၉ ၁၃၈၉ ၄၇၁ ၂၂၀၆၅၈ ၂၃၇၉ ၁၂၅၀ ၁၀၈ -
ပဲခူးတိုင်း ၁၆၉၆၆ ၁၈၅၃ ၂၃၁၉၈ ၄၀၇၂ ၆၃၂၄ ၅၂၅၃၇၇ ၁၄၉၉၉ ၁၇၆၇ ၅၁ ၆၂၄
၁၀ မကွေး တိုင်း ၄၇၂၂ ၉၉၆ ၃၂၈၂ ၃၅၉၃ ၇၂၄ ၄၆၂၉၆၄ ၆၁၃၁ ၉၀၂ ၁၄၀
၁၁ မန္တလေး တိုင်း ၁၀၃၄၅၈ ၄၁၇၉ ၁၀၇၈၃၄ ၁၆၂၄၀ ၃၀၂၆၉ ၁၇၇၅၄၁၁ ၃၀၉၁၆ ၂၂၆၉၀ ၃၁၄ ၆၆၆၇
၁၂ မွန် ပြည်နယ် ၄၆၅၂ ၂၇၀ ၈၄၈၄ ၁၇၀၄ ၁၀၇၆ ၃၂၀၁၆၇ ၆၆၉၆ ၁၀၈၀ ၁၁
၁၃ ရခိုင် ပြည်နယ် ၁၅၄၆ ၁၈၆ ၅၈၁ ၂၅၅ ၃၃၂ ၄၇၀၉၂ ၁၈၀၀ ၂၂၉ - -
၁၄ ရန်ကုန် တိုင်း ၃၂၇၀၅၁ ၁၃၈၄၃ ၁၃၂၁၅၇ ၁၇၆၆၁ ၃၃၂၀၁ ၃၂၅၅၂၅ ၈၀၁၅ ၄၄၀၇ ၈၅၁ ၆၇၆၉
၁၅ ရှမ်း ပြည်နယ် (တောင်ကြီး) ၁၁၇၈၂ ၂၆၅ ၅၇၄၇ ၂၅၁၅ ၈၉၈ ၂၃၉၇၄၂ ၅၈၈ ၇၉၀ ၂၇ ၃၈
၁၆ တွဲဖက် ရှမ်းပြည်နယ် (ကျိုင်းတုံ) ၅၆၃၇ ၁၃၈ ၂၉၅၆ ၇၂၃ ၂၆၆ ၁၁၉၉၈၃ ၅၆၀၈ ၂၁၄၆ ၂၅ ၁၁
၁၇ တွဲဖက် ရှမ်းပြည်နယ် (လားရှိုး) ၈၂၂၄ ၂၄၀ ၅၈၉၉ ၂၄၉၂ ၁၃၀၁ ၁၀၅၆၉၁ ၂၆၂၈ ၂၈၃၉ ၄၉ ၃၄၃
၁၈ ဧရာဝတီ တိုင်း ၆၁၄၅ ၉၇၀ ၁၈၈၈ ၁၅၇၈ ၉၀၁ ၅၀၄၈၀၄ ၂၅၉၂ ၅၇၄၅ ၁၂
စုစုပေါင်း ၅၂၇၉၀၂ ၂၆၅၇၉ ၃၀၆၅၁၂ ၆၁၄၄၉ ၈၂၀၄၇ ၅၆၅၈၃၃၁ ၉၅၅၆၀ ၄၈၄၀၇ ၁၉၂၂ ၁၄၈၄၄