ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလအထိ (နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေ)

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလအထိ (နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေ)

Published: Feb 16 Posted Under: Place: နေပြည်တော်

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ဇန်နဝါရီလအထိ 
(နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်/ ခရိုင်အလိုက် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် အမျိုးအစားအလိုက် အရှိစာရင်းစောင်ရေ)

စဉ် ပြည်နယ်/တိုင်း  'က-၁' လိုင်စင်  'က' လိုင်စင်  'ခ' လိုင်စင်  'ဂ' လိုင်စင်  'ဃ' လိုင်စင်  'င' လိုင်စင်  'ဌ' လိုင်စင်  'ဟ' လိုင်စင်  'စ' လိုင်စင်
ရုံးချုပ် - - ၆၅၈၃ - - - - - -
​နေပြည်တော် ၃၃၁၅ ၁၆၅၈၂၇ ၄၈၂၃၆ ၄၆၃၆ ၆၈၅၁ ၁၆၄၄ ၇၄၄၀
ကချင် ၁၆၀၄ ၅၉၈၄၀ ၆၃၈၃၂ - ၁၀၉၄ ၃၁၈၉ ၁၈၆၅ - ၁၂၃၃
ကယား ၂၄၂၀ ၅၄၉၆၂ ၁၂၄၂၆ ၂၁၇ ၂၇၄၆ ၇၃၇ - ၂၄၉၆
ကရင် ၂၂၆၇ ၅၃၁၆၂ ၃၄၉၉၈ - ၆၀၆ ၂၉၄၈ ၃၄၇ - ၂၉၀၀
ချင်း ၃၆၆ ၂၉၆၁၇ ၆၂၂၁ - ၅၆ ၄၆၃ - ၁၉၀
စစ်ကိုင်း ၉၈၉၇ ၃၆၁၉၅၅ ၉၄၄၀၂ ၁၇ ၁၆၆၈ ၁၄၂၈၃ ၁၂၀၇ ၁၈၃၁၂
တနင်္သာရီ ၁၆၂၁ ၁၂၅၁၇၆ ၃၂၇၅၈ - ၈၉၀ ၄၃၉၈ ၅၈၂ ၂၀ ၂၀၀၅
ပဲခူး ၄၃၉၉ ၃၅၇၄၅၅ ၈၉၉၅၃ - ၂၆၄၄ ၁၉၀၇၄ ၆၉၁ ၂၂၇၂၈
၁၀ မကွေး ၅၈၆၂ ၂၉၀၅၇၄ ၇၀၇၀၁ - ၁၁၇၆ ၁၃၆၇၆ ၁၂၄၅ ၃၈ ၂၁၃၅၅
၁၁ မန္တလေး ၂၉၄၄၁ ၇၂၀၆၈၁ ၃၄၁၆၁၆ ၁၆၅ ၃၂၈၃၉ ၅၂၃၇၄ ၂၁၀၃ ၃၇ ၄၉၇၆၉
၁၂ မွန် ၂၃၈၃ ၁၁၁၉၁၀ ၆၁၀၉၅ - ၁၈၇၆ ၈၃၉၇ ၁၈၇၁ ၁၁ ၆၇၇၇
၁၃ ရခိုင် ၁၈၈ ၄၂၀၆၈ ၁၄၀၀၃ - ၁၇၄ ၁၇၁၃ ၈၆၁ - ၂၂၂၆
၁၄ ရန်ကုန် ၁၀၄၅ ၇၈၂၆၅ ၄၉၈၂၁၁ ၁၀ ၁၇၃၇၆၁ ၁၁၆၆၄၇ ၉၉၀ - ၈၇၁၃၅
၁၅ ရှမ်း(တောင်) ၃၀၁ ၇၇၈၃၀ ၈၁၇၁၇ ၃၄၃၇ ၁၄၆၂၁ ၉၅၃ - ၇၅၄၂
၁၆ ရှမ်း(အရှေ့) ၁၈၅၂ ၆၈၈၁၈ ၃၂၉၉၅ - ၁၈၉၇ ၁၉၇၈ ၆၆၈ ၁၃ ၃၆၁
၁၇ ရှမ်း(မြောက်) ၁၈၀၄ ၄၃၅၃၂ ၆၇၂၅၅ - ၃၄၈၂ ၁၀၅၁၄ ၇၉၂ ၆၉၁၁
၁၈ ဧရာဝတီ ၃၈၀၉ ၂၉၄၂၀၃ ၆၁၇၇၁ ၂၂၃၅ ၈၂၈၁ ၃၉၆၅ ၁၀၇ ၇၇၈၈
စုစုပေါင်း ၇၂၅၇၄ ၂၉၃၅၈၇၅ ၁၆၁၈၇၇၃ ၂၀၀ ၂၃၂၆၈၈ ၂၈၂၁၅၃ ၂၀၅၂၇ ၂၃၉ ၂၄၇၁၆၈