ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

MOU MOC MOA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာချုပ်များစာရင်း

MOU MOC MOA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စာချုပ်များစာရင်း

Published: Sep 07 Posted Under: Place: ရန်ကုန်


သင်္ဘောသားကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအား အသိအမှတ်ပြုခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် နိုင်ငံများစာရင်း

စဉ်

ချုပ်ဆိုသည့်နိုင်ငံ

ချုပ်ဆိုသည့်ရက်စွဲ

မှတ်ချက်

၁။

Liberia

၁၂- ၁၁- ၁၉၉၉

*

၂။

Singapore

၁၅-၀၈- ၂၀၀၁

**

၃။

Cyprus

၁၇- ၀၉- ၂၀၀၁

*

၄။

India

၂၃- ၁၁- ၂၀၀၁

**

၅။

Panama

၁- ၁- ၂၀၀၂

*

၆။

Malaysia

၂၁-၂-၂၀၀၂

**

၇။

Belize

၂၀-၆-၂၀၀၂

*

၈။

Germany

၃၀-၇-၂၀၀၂

*

၉။

Hong  Kong

၈- ၃ -၂၀၀၂

*

၁၀။

United Kingdom

၈- ၃ -၂၀၀၂

*

၁၁။

Vanuatu

၂၃-၁၂-၂၀၀၂

*

၁၂။

Malta

၁- ၄ -၂၀၀၃

**

၁၃။

Mongolia

၃- ၆ -၂၀၀၃

*

၁၄။

Indonesia

၁၃- ၃ -၂၀၀၃

**

၁၅။

Korea

၇- ၈ -၂၀၀၃

**

၁၆။

Barbados

၅- ၁၁-၂၀၀၄

*

၁၇။

Bahamas

၅- ၉ -၂၀၀၆

**

၁၈။

Bangladesh

၁၂- ၉ -၂၀၀၇

**

၁၉။

Vietnam

၂၀-၁၂-၂၀၀၈

**

၂၀။

ST.Vincent (Switzerland)

၁၄-၅-၂၀၀၉

*

၂၁။

Japan

၁၃-၅-၂၀၀၉

*

၂၂။

Luxembourg

၂၁-၅-၂၀၁၃

*

၂၃။

Denmark

၃၀-၉-၂၀၁၅

**

၂၄။

Norway

၂၄-၁၁-၂၀၁၅

*

၂၅။

Portuguese

၄-၁၁-၂၀၁၆

*

၂၆။

Switzerland

၂၀.၆.၂၀၁၇

*

*      မြန်မာသင်္ဘောသားကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအား အခြားတစ်ဖက်နိုင်ငံမှအသိအမှတ်ပြုခြင်း

**    သင်္ဘောသားကျွမ်းကျင်မှုလက်မှတ်များအား နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်အသိအမှတ်ပြုခြင်း


ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော  သဘောတူညီချက်များနှင့် စာချုပ်များ

စဉ်

အဖွဲ့အစည်း/ ဌာန

အကြောင်းအရာ

ရက်စွဲ

မှတ်ချက်

၁။

Ministry of Shipping Government of People’s Republic of Bangladesh

Agreement on Coastal and Maritime Shipping between the Union of Myanmar and Government of People’s Republic of Bangladesh

၂၀.၃.၂၀၀၃

 

၂။

Ministry of Shipping Government of People’s Republic of Bangladesh

Protocol on Bangladesh Myanmar Coastal Sea-borne Trade

၂၆.၇.၂၀၀၄

 

၃။

Ministry of Shipping Government of People’s Republic of Bangladesh

Agreement on Coastal and Maritime Shipping between the Union of Myanmar and Government of People’s Republic of Bangladesh as Amended in 2008

၁၆.၉.၂၀၀၈

 

၄။

World Maritime University on Academic Cooperation

Memorandum of Understanding Between Department of  Marine Administration, Ministry of Transport the Republic of  the Union of Myanmar and World Maritime University on Academic Cooperation

၂၇-၁-၂၀၁၅

 

၅။

Maritime Bureau of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and Seamen’s Employment  Center of Japan

Memorandum of Cooperation for Maritime Instructors’ Training scheme in Japan, 2016

၂၅-၃-၂၀၁၆

 

၆။

Maritime Bureau of Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan and Seamen’s Employment  Center of Japan

Memorandum of Cooperation for Maritime Instructors’ Training scheme in Japan, 2017

၂၃-၃-၂၀၁၇

 

၇။

American Bureau of Shipping

Agreement Governing the Delegation of Statutory Certification Services for Ships Registered in the Republic of the Union of Myanmar  between the Republic of the Union of Myanmar Represented by  Department of  Marine Administration and American Bureau of Shipping

၁၁.၁၁.၂၀၁၃

 

၈။

Nippon Kaiji Kyokai

Agreement Governing the Delegation of Statutory Certification Services for Ships Registered in the Republic of the Union of Myanmar  between the Department of  Marine Administration and Nippon Kaiji Kyokai

၂၆.၄.၂၀၁၃

 

၉။

Lloyd’s Register Group limited

Agreement Governing the Delegation of Statutory Certification Services for Ships Registered in the Republic of the Union of Myanmar to Lloyd’s Register Group limited  by the Department of  Marine Administration

၃.၇.၂၀၁၃

 

၁၀။

Marine and Offshore Division Bureau Veritas

Agreement between Department of  Marine Administration, Ministry of Transport  and Bureau Governing the Delegation of Statutory Certification Services for Ships Registered in the Republic of the Union of Myanmar

၂၆.၉.၂၀၁၄

 

၁၁။

Korean Register of Shipping

Agreement between the Republic of the Union of Myanmar Represented by the Department of  Marine Administration and Classification Society- Korean Register of Shipping (KR) Governing the Delegation of Statutory Certification Services for Ships Registered in the Republic of the Union of Myanmar

၁၂.၁၁.၂၀၁၅

 

 


 

downloading file: