မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်နှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တို့ရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအတွက် YESC မီတာ (၂၁၂) လုံးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း

Published: 22 Mar, 2023Last Date :
Description :

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်နှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်တို့ရှိ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအတွက် YESC မီတာ (၂၁၂) လုံးအတွက် Service Wire များတပ်ဆင်ခြင်း၊ Circuit Breaker နှင့် Multi Service Box များ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်း အတွက် စျေးပြိုင်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း နှင့် အသေးစိပ် အချက်အလက်များကို နောက်ဆက်တွဲပါဖြင့် ဖေါ်ပြပါသည်။ 

Download Details :
Department Under :