သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဥပဒေ/နိုင်ငံတကာ/ ပြန်ကြားရေးဌာန၏ GMDSS မြိတ်စခန်းတွင် Sub-NCC System ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: 04 Jun, 2024Last Date :
Description :

၁။    (၂၀၂၄-၂၀၂၅)ခု၊ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ နှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ ဥပဒေ/နိုင်ငံတကာ/ ပြန်ကြားရေးဌာန၏ GMDSS မြိတ်စခန်းတွင် စက်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မြန်မာကျပ်ငွေနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ စိတ်ဝင်စားသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

၂။    တင်ဒါဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို download ရယူနိုင်ပါသည်။ 

၃။    သေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနသို့ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၆၇-၃၄၀၇၇၅၃ နှင့် ၀၆၇-၃၄၀၇၆၃၂  သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ် စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

 

Download Details :
Department Under :