ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဦးစီးဌာနများ/ အဖွဲ့အစည်းများ

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Published: Jan 25

Last Date :
Thu, 2018-02-01 14:00
Description :

ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အသုံးပြုရန်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ဝယ်ယူရန် အပြိုင်စျေးနှုန်းလွှာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Download Details :
Department Under :
ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး