မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်-ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်၏ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ် တက္ကသိုလ်/ ဥပဒေစည်းမျဉ်းများ

 

ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ

 

  • မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်း ကောလိပ်သည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရေကြောင်းအဖွဲ့ချုပ် (International Maritime Organization) ၏ စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာရပါသည်။
  • ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (Department of Marine Administration) မှ ထုတ်ပြန်ထားသော ညွှန်ကြားလွှာများကိုလည်း လိုက်နာရပါသည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေကြောင်းကောလိပ်၏ ပဋိဉာဉ်ကို ၂၀၁၁ခုနှစ်၊ မတ်လ(၃၀) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။