ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

ဆက်သွယ်ရေးသတင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၊ ( ၆ ) ရက်

Online Security Awareness နှင့် Front-end Web Development with JavaScript သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၃ ) ရက်

Advanced Excel/Advanced Networking Course 1 သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂ ) ရက်

Advanced Excel /Advanced Networking Course I သင်တန်း

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၊ ( ၂၃ ) ရက်

Advanced Excel/Advanced Networking Course 1 သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

၂၀၂၂ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၊ ( ၉ ) ရက်

IFB for e-Government Integrated Data Center (e-GIDC) Establishment Project