တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်းကြေငြာခြင်း

ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်း (၉၉) ခုနှင့် စံနှုန်း (၃၂) ခု တို့ရေးဆွဲထုတ်ပြန်ရန် ပြင်ပမှ ရေကြောင်းဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် များ ငှားရမ်းနိုင်ရေးအတွက် အဆိုပြုလွှာခေါ်ယူခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ တင်ဒါကော်မတီ (ပို့ဆောင်ရေး) ၏ (၁၈-၂-၂၀၂၂) ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ပဆ-၁/ လစ(ဝယ်ယူရေး)/ ၂၀၂၂ (၁၈၄) အရ အောက်ဖော်ပြပါ ကုမ္ပဏီအား တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီအဖြစ် ထုတ်ပြန် ကြေငြာ လိုက်ပါသည် -

1

tender noti.docx (16.39 KB)