တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ပါ လုပ်ငန်းရပ်အတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

တင်ဒါအမှတ်စဥ်

လုပ်ငန်းအမည်

ရွေးချယ်ခံရသည့် ကုမ္ပဏီအမည်

ITCS - ၃၆/၂၀၂၂

Private Cloud Lab တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း (Turnkey)

Secure Link Co., Ltd.