News

သတင်းများ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၇ ) ရက်

၂၆.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၆ ) ရက်

၂၅.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၅ ) ရက်

၂၄.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၄ ) ရက်

၂၃.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၃ ) ရက်

Advanced Excel/Advanced Networking Course 1 သင်တန်းဆင်းပွဲ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂၃ ) ရက်

၂၀.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ