News

သတင်းများ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၃ ) ရက်

၂.၁.၂၀၂၃ ရက်နေ့နောက်ဆုံးရောက်ရှိနံပါတ်များ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂ ) ရက်

Advanced Excel /Advanced Networking Course I သင်တန်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂ ) ရက်

သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ဇန်နဝါရီလ ၊ ( ၂ ) ရက်

သင်တန်းဆင်းပွဲကျင်းပခြင်း