၂၀၂၂-၂၀၂၃ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စက်ကိရိယာပစ္စည်း(၁)မျိုး အစည်းဝေးမှတ်တမ်းကျင်းပခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ